Сертификати

 

“БРИЛЯНТ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ”ООД
ф.д. №2097 / 2007г. / т.210
вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 147146949, със седалище и адрес на управление в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №22, представлявано от управителя РУМЕН СТАНЧЕВ СТЕФАНОВ, ЕГН7411235180.

  • УДОСТОВЕРЕНИЯ от КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ :
  • УДОСТОВЕРЕНИЕ № I- NV 011689 / 13,12,2012г.
  • ПЪРВА ГРУПА-строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения .
  • УДОСТОВЕРЕНИЕ № II- NV 002998 / 13,12,2012г.
  • ВТОРА ГРУПА-строежи от транспортната инфраструктура
  • УДОСТОВЕРЕНИЕ № III- NV 003403 / 13,12,2012г.